Yinbo Chen (陈胤伯)

Email: yinboc96 at gmail dot com
Google Scholar | GitHub

I am a second-year Ph.D. student at UC San Diego in the ECE department, advised by Prof. Xiaolong Wang.
I received my bachelor's degree from Yao Class at Tsinghua University.

Publications

Transformers as Meta-Learners for Implicit Neural Representations
Yinbo Chen, Xiaolong Wang
ECCV 2022.  webpage  paper  bib  code

Learning Implicit Feature Alignment Function for Semantic Segmentation
Hanzhe Hu*, Yinbo Chen*, Jiarui Xu, Shubhankar Borse, Hong Cai, Fatih Porikli, Xiaolong Wang
ECCV 2022.  paper  bib  code

VideoINR: Learning Video Implicit Neural Representation for Continuous Space-Time Super-Resolution
Zeyuan Chen, Yinbo Chen, Jingwen Liu, Xingqian Xu, Vidit Goel, Zhangyang Wang, Humphrey Shi, Xiaolong Wang
CVPR 2022.  webpage  paper  bib  code

Learning Continuous Image Representation with Local Implicit Image Function
Yinbo Chen, Sifei Liu, Xiaolong Wang
CVPR 2021, oral.  webpage  paper  bib  code

Meta-Baseline: Exploring Simple Meta-Learning for Few-Shot Learning
Yinbo Chen, Zhuang Liu, Huijuan Xu, Trevor Darrell, Xiaolong Wang
ICCV 2021.  paper  bib  code

Rethinking Knowledge Graph Propagation for Zero-Shot Learning
Yinbo Chen*, Michael Kampffmeyer*, Xiaodan Liang, Hao Wang, Yujia Zhang, Eric P. Xing
CVPR 2019.  paper  bib  code