Yinbo Chen (陈胤伯)

Email: yinboc96 (at) gmail (dot) com
Google Scholar | GitHub Profile

I am a first-year Ph.D. student at UC San Diego in the ECE department, advised by Prof. Xiaolong Wang.
Previously, I received my bachelor's degree from Yao Class at Tsinghua University.

Publications


A New Meta-Baseline for Few-Shot Learning
Yinbo Chen, Xiaolong Wang, Zhuang Liu, Huijuan Xu, Trevor Darrell
Tech report, Mar. 2020
bibtex | code

Rethinking Knowledge Graph Propagation for Zero-Shot Learning
Yinbo Chen*, Michael Kampffmeyer*, Xiaodan Liang, Hao Wang, Yujia Zhang, Eric P. Xing
CVPR 2019
bibtex | code